Ενημέρωση Μελών Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου αναφορικά με “Καρτέλα Ενημέρωσης Πελατών”

0
1630

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4403/2016 (Α’ 125) ορίζεται ότι:

«Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων έχουν την υποχρέωση ανάρτησης, σε εμφανές σημείο της επιχείρησης «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη», την οποία παραλαμβάνουν από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγγελματικό Φορέα του κλάδου που ανήκουν, με τις προϋποθέσεις που αυτός θέτει. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Επαγγελματικοί Φορείς τηρούν αρχείο και το υποβάλλουν περιοδικά στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού.»

Η ως άνω υποχρέωση αφορά σε μία καρτέλα ενημέρωσης πελάτη ανά επιχείρηση της ως άνω παραγράφου, η οποία θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο της εισόδου ή του χώρου υποδοχής του τουριστικού καταλύματος.

Παράλληλα εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση τήρησης αρχείου από τους Πανελλήνιους Συλλογικούς Επαγγελματικούς Φορείς και της περιοδικής ηλεκτρονικής υποβολής του στις οικείες Π.Υ.Τ.

Διευκρινίζεται όμως, σύμφωνα με την απόφαση 10384 / 15.06.2018  του Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, ότι κατά τους ελέγχους που διενεργούν οι Π.Υ.Τ. στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον διαπιστωθεί έλλειψη καρτέλας ενημέρωσης του πελάτη, δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις ούτε γίνονται συστάσεις-παρατηρήσεις καθώς η εν λόγω υποχρέωση αφορά τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών του Πανελλήνιου Συλλογικού Επαγγελματικού φορέα του κλάδου στον οποίο ανήκουν. Ειδικότερα ως προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και τις Ενώσεις Μέλη της δεν εκδίδεται κάποια ειδική Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη και έγκειται στην διακριτική ευχέρεια του επιχειρηματία η ανάρτηση (στο διαδίκτυο ή σε εμφανές σημείο της επιχείρησης)  της πολιτικής τιμών και κρατήσεων της επιχείρησής του.

- Advertisement -